Obchodní podmínky

obchodní společnosti Lomeka, s.r.o. identifikační číslo: 03439721, sídlem Starý Petřín 24, 671 06, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl  C, vložka 95678 (dále jen "prodávající"),

pro prodej produktů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ccshop.cz a www.ccshop.sk:

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ccshop.cz a www.ccshop.sk (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu využít služeb webového rozhraní obchodu, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání produkt v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Uzavření smlouvy
  1. Veškerá prezentace produktů umístěných ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktech, a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů a nákladů za jeho převod kupujícímu. Ceny produktů jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu a prodávající je oprávněn je kdykoliv měnit. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Pro objednání produktu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
  4. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství produktu, výše ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) nebo jej požádat o úhradu zálohy, bez jejíž úhrady ve stanoveném termínu není povinen obchod realizovat, viz dále čl. 3 těchto Podmínek.
  6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.
  8. Prodávající je oprávněn si od kupujícího vyžádat poskytnutí dodatečných informací k jeho objednávce, a to zejména z důvodů a v rozsahu stanoveném zákonem 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V takovémto případě je plnění objednávky prodávajícím pozastaveno do okamžiku obdržení těchto úplných informací od kupujícího. Neposkytnutí těchto informací nebo poskytnutí v nedostatečném rozshu je pro prodávajícího důvodem k odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2.2.
 3. Cena produktu a platební podmínky

  1. Cenu produktu a případné náklady spojené s jeho dodáním dle Smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5559011379/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4 (dále jen „účet prodávajícího“)
  2. Prodávající může od kupujícího požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu předem.
  3. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 3 dnů od uzavření Smlouvy.
  4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5), požadovat uhrazení celé ceny ještě před odesláním produktu kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  6. Případné slevy z ceny produktu poskytnuté prodávajícím kupujícímu lze vzájemně kombinovat pouze za podmínek, stanovených aktuálním Slevovým programem.
 4. Odstoupení od Smlouvy

  1. Na základě ustanovení § 1837 odst. 1b) občanského zákoníku zákazník nemá právo od Smlouvy odstoupit, s výjimkou případů, kdy nedojde ze strany prodávajícího k plnění dle uzavřené smlouvy, dojde jen k plnění částečnému, nebo k plnění za jiných než dohodnutých podmínek.
  2. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu kdykoli až do okamžiku, než je produkt dodán kupujícímu, a to zejména:
   1. z důvodů nenadálých změn okolností (kurzových pohybů), na základě § 1765 odst. 2 občanského zákoníku,
   2. z důvodu podezření z tzv. „praní špinavých peněz“, tak jak je definováno v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
   3. z důvodu nesplnění náležitostí zaslané platby, zejména neuvedení důvodu platby v poznámce pro příjemce ("pořízení kryptoměny", popř. "pořízení BTC" apod.) nebo neuvedení variabilního symbolu (které zabrání automatizovaném spárování platby s objednávkou a objednávka je tudíž nadále prodávajícím vedená jako neuhrazená a po uplynutí určitého období je automaticky stornována)
   4. z důvodů jednání či opakovaného jednání spočívající v znevýhodnění postavení prodávajícího (např. činění opakovaných a nehrazených objednávek, administrativní zatěžování prodávajícího mnohonásobnými objednávkami v krátkém časovém sledu apod.)
   5. a nebo z jiných důvodů.
  3. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 4.1 nebo 4.2 obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Náklady spojené s navrácením produktu prodávajícímu (zejm. převodní poplatky) nese v případě odstoupení od Smlouvy dle 4.2.2 až 4.2.4 kupující, v případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 4.1, 4.2.1 a 4.2.5 pak prodávající.
  4. V případě odstoupení od Smlouvy vrátí kupující produkt prodávajícímu bez zbytečného prodlení, nejpozději však do třech (3) pracovních dnů od doručení odstoupení od Smlouvy prodávajícímu. Prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky kupujícímu bez zbytečného prodlení, nejpozději však třech (3) pracovních dnů od okamžiku, kdy je mu vrácen produkt, nebo než mu kupující prokáže, že mu produkt odeslal.
 5. Dodání (převod) produktu

  1. Převod měny probíhá elektronickým způsobem.
  2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno produkt doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním produktu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající je v takovém případě oprávněn strhnout si příslušnou částku, přepočtenou aktuálním kurzem, z dodávaného produktu, tj. dodat kupujícímu o tyto náklady méně.
  3. V případě, kdy je produkt doručován do peněženky, generované pro kupujícího prodávajícím, je tzv. „soukromý klíč“, potřebný pro disponování s takto vytvořenou peněženkou, nabídnut kupujícímu ke stažení bez zbytečného prodlení po připsání kupní ceny na účet prodávajícího. V takovém případě se soukromý klíč okamžikem odeslání informace o možnosti jeho stažení stává majetkem kupujícího a ze systémů prodávajícího bude po jeho stažení smazán. Prodávající neručí za to, co se dále děje se soukromým klíčem (a zakoupeným produktem) po jeho stažení kupujícím. Tím není dotčen postup dle čl. 6 těchto Podmínek.
 6. Dlouhodobé skladování kryptoměn klientů

  1. Nevyzvedne-li si kupující soukromý klíč dle bodu 5.3 do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy mu je toto prodávajícím umožněno nebo byl-li k tomu vyzván, a nebo v jakémkoli jiném případě, kdy drží prodávající pro kupujícího kryptoměnu v peněžence po dobu delší než 3 pracovní dny (např. v případě, kdy se protahuje dodání a schválení dodatečných dokumentů dle čl. 2.8), má prodávající právo z bezpečnostních důvodů převést produkt do zvláštního úložiště mimo peněženku klienta, určeného pro dlouhodobé skladování (dále jen "dlouhodobé úložiště").
  2. Požádá-li kupující prodávajícího o prodloužení lhůty pro vyzvednutí soukromého klíče (aby se vyhnul přesunu své měny z peněženky do dlouhodobého úložiště), přechází v takovém okamžiku odpovědnost za zakoupené prostředky na kupujícího, jako by si již soukromý klíč vyzvednul.
  3. V průběhu skladování produktu v dlouhodobém úložišti má kupující právo vyzvat prodávajícího k převodu produktu do vlastní peněženky - prodávající je povinen této výzvě vyhovět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy.
  4. Transakční náklady za přesun do dlouhodobého úložiště i případně zpět do peněženky zákazníka, hradí kupující.
  5. Jde-li o měnu, která má tzv. "povinný minimální zůstatek v peněžence" (též "aktivační poplatek"), tzn. částku, kterou z peněženky nelze vyvést (jako je tomu například u měny XRP), bude tento povinný minimální zůstatek rovněž odečten z částky, vrácené zákazníkovi do jeho peněženky.
 7. Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Kupující nabývá vlastnictví k produktu akceptací objednávky ze strany prodávajícího dle odst. 2.6 a zaplacením celé ceny produktu.
  2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ccshop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z Smlouvy.
  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  5. Prodávající je oprávněn k prodeji produktu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 8. Zásady ochrany osobních údajů

  1. Společnost Lomeka, s.r.o., zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s ust. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Za tímto účelem společnost Lomeka, s.r.o., přijala Zásady ochrany osobních údajů.
 9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produktem, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Při doručení obchodního sdělení má kupující možnost vyjádřit svou vůli nedostávat další obchodní sdělení a prodávající je povinen tento názor respektovat a další obchodní sdělení kupujícímu nezasílat.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 10. Doručování

  1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od Smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
  2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
  3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
 11. Závěrečná ustanovení

  1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Starý Petřín 24, 671 06, adresa elektronické pošty info@ccshop.cz, telefon 228 224 386 (prac. dny 9-12,13-17h).

Vyhlášeno 24.2.2018